Судалгааны асуулга

Оюутны хөгжлийн зээлийн хөтөлбөрийн
хэрэгжилтийн өнөөгийн байдлыг
тодорхойлох түүнийг цаашид
боловсронгуй болгох судалгаанд
идэвхтэй оролцоно уу.

энд дар