Дотоод аудит, мэдээлэл технологийн хэлтэс

ДОТООД АУДИТ, МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ХЭЛТЭС

Эрхэм зорилго

Боловсролын зээлийн сангийн үйл ажиллагааг хэвийн, үр ашигтай байх нөхцөлийг бүрдүүлнэ.

Үндсэн чиглэл

  • Байгууллагын стратеги зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд дотоод хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэх, програм хангамж, веб, сервер, мэдээллийн технологийг үр ашигтай болгох
  • Сангаас олгож буй зээл, тэтгэлгийн мэдээллийн сангийн програм хангамж, хөгжүүлэлт, ашиглалт, мэдээллийн дотоод болон гадаад аюулгүй байдлыг хангах
  • Иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээг мэдээлэл технологийн шинэлэг шийдлээр түргэн шуурхай хялбараар хүргэх

Хэлтсийн хамт олон