ГАДААД СУРАЛЦАХ

ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ТОГТООЛ, ТУШААЛ:

 • Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 2013 оны 78 дугаар зарлиг
 • Засгийн газрын 2013 оны 271 дүгээр тогтоол
 • Засгийн газрын 2020 оны 70 дугаар тогтоол
 • Дээд боловсролын санхүүжилт, суралцагчдын нийгмийн баталгааны тухай хууль

ДЭЛХИЙН ШИЛДЭГ ИХ СУРГУУЛЬД БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨРТ СУРАЛЦУУЛАХ

Монгол улсын Засгийн газрын 2013 оны “Журам шинэчлэн батлах, журамд өөрчлөлт оруулах тухай” 271 дүгээр тогтоолоор баталагдсан “Дэлхийн шилдэг их сургуульд оюутан суралцуулах журам”, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2013 оны 8 сарын 19-ны өдрийн А/316 тоот тушаалаар баталсан “Дэлхийн шилдэг их сургуульд суралцуулах оюутныг сонгон шалгаруулах журам”-ын дагуу Дэлхийн шилдэг их сургуулиудад суралцуулдаг.

Дэлхийн шилдэг их сургуулиудын зэрэглэл тогтоодог олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн

 “Тimes Higher Education World University Rankings” (THE)

 “Academic Ranking of World Universities” (ARWU)

жагсаалтад багтсан их сургуулийг дэлхийн шилдэг их сургуульд тооцно.

Жагсаалтын эхний 20-д багтсан их сургуулийн суралцагч мэргэжлийн чиглэл харгалзахгүйгээр, 21-100-д багтсан их сургуульд Засгийн газраас тогтоосон тэргүүлэх чиглэлийн мэргэжлээр суралцагч сургалтын зээлд хамрагдах хүсэлт гаргах эрхтэй. (Засгийн газрын 2020 оны 70 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралт)

Боловсролын зээлийн сангийн зээлээр болон Засгийн газар хоорондын гэрээ, хэлэлцээрийн дагуу гадаадын их, дээд сургуульд суралцах эрх авсан буюу суралцаж байгаа иргэн энэхүү журамд заасан сургалтын зээлд хамрагдахгүй.

Сургалтын зээлийг тухайн их сургуулиас ирүүлсэн нэхэмжлэлийг үндэслэн үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалан олгоно.

ӨНДӨР ХӨГЖИЛТЭЙ ОРНЫ ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГАД МАГИСТР, ДОКТОРЫН ХӨТӨЛБӨРТ СУРАЛЦУУЛАХ

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 70 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар баталсан “Гадаад улсын дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцагчид сургалтын төлбөрийн зээл олгох журам”-ын дагуу магистр, докторын хөтөлбөрт суралцуулна.

Гадаад улсын дээд боловсролын байгууллагад Монгол Улсад шаардлагатай тэргүүлэх чиглэлийн мэргэжлээр магистр, докторын зэргийн боловсрол эзэмших суралцагчид сургалтын төлбөрийн зээл олгоход энэ журмыг мөрдөнө.

Монгол Улсад шаардлагатай тэргүүлэх чиглэлийн мэргэжлийн жагсаалтыг ЗГ-ын 70 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтаас харах боломжтой.

Сургалтын төлбөрийн зээлийг магистрын зэргийн боловсрол эзэмших суралцагчид 2,5 жил, докторын зэргийн боловсрол эзэмших суралцагчид 3 жил хүртэлх хугацаатайгаар үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалан олгоно.

Шинээр гэрээ байгуулахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт:

 1. Гэрээ /БЗС-аас 8% гэрээ авч сайтар уншиж танилцсаны дараа үнэн, зөв бүрэн гүйцэт бөглөх/
 2. Сургуулийн урилга /Эх хувь, эсвэл баталгаажуулсан хуулбар/
 3. Сургуулийн нэхэмжлэх /Эх хувь эсвэл баталгаажуулсан хуулбар/
 4. Дээд боловсрол эзэмшсэн баримт бичгийн баталгаажуулсан хуулбар
 5. Бүрэн дунд боловсролын баримт бичгийн баталгаажуулсан хуулбар
 6. Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний баталгаажуулсан хуулбар
 7. Үл хөдлөх хөрөнгийн барьцаалсан эсэх лавлагаа /эх хувь/
 8. Үл хөдлөх хөрөнгийн эзэмшигчийн итгэмжлэл
 9. Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээний тайлан
 10. Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилсон тухай итгэмжлэл
 11. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 12. Санхүүжүүлэлт хүссэн өргөдөл /гараар бичсэн/
 13. 1% цээж зураг /3*4 хэмжээтэй/
 14. Анкет А /БЗС-аас авч үнэн зөв бүрэн гүйцэт бөглөх/
 15. Визний хуулбар

Төгсөгчдийн бүртгэл:

 1. Бүртгэлийн хуудсыг үнэн зөв бөглөх
 2. 3*4 зураг 1ш
 3. Дипломны баталгаажсан хуулбар
 4. Сурлагын нэгдсэн дүнгийн хуулга
 5. Ажилд орсон бол томилогдсон тушаалын хуулбар
 6. НДД-ийн хуулбар
 7. Иргэний үнэмлэхний хуулбар

          

БҮРТГЭЛИЙН ХУУДАС ТАТАХ

АНКЕТ А ТАТАХ

УТАС:70104384