асуулт хариулт

Боловсролын зээлийн сангийн зорилго нь дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцагчид зохих журмын дагуу санхүүгийн дэмжлэг, суралцагчийн тэтгэлэг, сургалтын төлбөрийн зээл олгох, зээлийг эргэн төлүүлэх ажлыг зохион байгуулахад оршино. 

 • элсэлтийн ерөнхий шалгалтын дундаж 600 болон түүнээс дээш оноо авсан элсэгч байх;
 • голч дүн 2.8 болон түүнээс дээш оноотой суралцаж байгаа бакалаврын шатлалын оюутан байх;
 • голч дүн 3.2 болон түүнээс дээш голч дүнтэй суралцаж байгаа магистрант, докторант байх;
 • сангийн  мэдээллийн системд  бүртгэгдсэн байх;
 • цэргийн мэргэжил олгох сургалтад хамрагдсан элсэлтийн ерөнхий шалгалтад 500 болон түүнээс дээш оноо авсан элсэгч байх.

Суралцагч өөрийн суралцаж байгаа сургуулиараа дамжуулан зээл авах хүсэлтийг Боловсролын зээлийн санд гаргаж дараах материалуудыг бүрдүүлнэ.

 • иргэний үнэмлэхийн хуулбар;
 • зээл хүссэн, эргэн төлөхөө илэрхийлсэн өргөдөл;
 • элсэлтийн ерөнхий шалгалтийн онооны хуудасны хуулбар;
 • сургуулийн голч дүнг тусгасан тодорхойлолт;
 • төлбөрийн нэхэмжлэхийн эх хувь;
 • тухайн улиралд судалж байгаа хичээлийн баталгаажуулсан  жагсаалт;
 • ирээдүйн зорилгоо тодорхойлох эссэ (зээлд хамрагдсанаар нийгэмд үзүүлэх хувь нэмэр, тухайн мэргэжлээр суралцсанаар ямар үр дүнд хүрэх талаарх).

Суралцагч нь гадаад улсын дээд боловсролын сургалтын байгууллагын элсэлтийн журмын дагуу элсэж, албан ёсны суралцах урилга авсан байх ба БШУЯ-наас зарласан сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн байх.

БШУЯ-нд тухайн оны 3, 4 сард хандах.

Зээлдэгч сургууль төгсч диплом авсан өдрөөс эхлэн 6 хүртэлх жилийн дотор зээлийг төлж дууссан байхаар эргэн төлөлтийн хуваарийг гаргаж, зээлийн гэрээнд тодорхой тусгаж эргэн төлүүлнэ.

МУЗГ-ын 2004 оны 22 дугаар тогтоолын дагуу 2003-2004 оны хичээлийн жилээс өмнө Монгол Улсын их, дээд сургууль, коллежийг дипломын болон бакалаврын боловсрол эзэмшсэн төгсөгчдийг сургалтын төлбөрийн зээл, түүний хүүгийн төлбөрөөс бүрэн чөлөөлж дипломыг олгоно.

МУЗГ-ын 2008 оны 178 дугаар тогтоолын дагуу 2007-2008 оны хичээлийн жилээс өмнө Монгол Улсын их, дээд сургууль, коллежийг дипломын болон бакалаврын боловсрол эзэмшсэн 2,8- аас дээш голч дүнтэй , эзэмшсэн мэргэжлээрээ 2-оос дээш жил үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа төгсөгчдийг сургалтын төлбөрийн зээл, түүний хүүгийн төлбөрөөс бүрэн чөлөөлж дипломыг олгоно. Жич: Дээрх заалтыг бүрэн хангаагүй төгсөгч сургалтын төлбөрийн зээлээ төлж дипломоо авна.

Бүрдүүлэх материал:

1.Нийгмийн даатгалын дэвтэр /эх хувь/
2.Иргэний үнэмлэх /эх хувь/
3.Ажлын газрын тодорхойлолт
4.Дипломыг өөр хүн авах бол итгэмжлэл хийлгэнэ

Зээлийн гэрээг нэг удаа байгуулж жил болгон сунгалт хийнэ.